Ogólne warunki sprzedaży e-booków

 • Start
 • Ogólne warunki sprzedaży e-booków

§ 1. Definicje

Użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży w sklepie internetowym następujące określenia oznaczają:

 1. Kupujący : konsument lub przedsiębiorca dokonujący zakupu e-booka

 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu na odległość za pośrednictwem strony Sprzedawcy, niezwiązana bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

 3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna lub prawna, zarejestrowana w Holenderskim Rejestrze Handlowym lub rejestrze handlowym kraju pochodzenia odbiorcy;

 4. trwały nośnik danych każdy środek techniczny umożliwiający konsumentowi lub przedsiębiorcy zapis i powielenie informacji skierowanych pod jego adresem;

 5. e-book: publikacja książkowa zapisana w formie elektronicznej

 6. odstąpienie od umowy – możliwość odstąpienia od umowy przez konsumenta przed upływem ustalonego terminu;

 7. Sprzedawca – osoba fizyczna lub prawna oferująca produkty lub usługi, poprzez zawarcie na umowy na odległość, zarówno Konsumentom, jak i Przedsiębiorcom ; tu : Natalia Help4You

 8. umowa zawarta na odległość każda umowa dostawy towaru lub umowa o świadczenie usługi między Sprzedawcą a Konsumentem lub Przedsiębiorcą w ramach zorganizowanego systemu sprzedaży lub świadczenia usług na odległość zawarta z wykorzystaniem wyłącznie jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość.

 9. technika komunikacji na odległość środek, który może zostać użyty przy zawarciu umowy, niewymagający jednoczesnej obecności stron w tym samym miejscu;

 10. Ogólne Warunki – poniżej opisane Ogólne Warunki Sprzedaży.

§ 2. Dane Sprzedawcy

Natalia Polcyn, prowadząca działalność handlowa pod nazwa Natalia Help4You, z siedzibą w Dronten pod adresem De Drieslag 30.

Numer telefonu: +31 321387985

Mail: info@nataliahelp4you.com

KvK-nummer/ numer rejestracji w Izbie Handlowej (NL): 71451161

Btw-nummer / numer VAT (NL): NL002521510B21

§ 3. Zastosowanie

 1. Warunki mają zastosowanie w przypadku każdej oferty wystosowaną przez Sprzedawcę i każdej zawartej na odległość umowy dotyczącej zakupu e-booka między Sprzedawcą a Kupującym.
 2. Przed zawarciem umowy na odległość tekst Ogólnych Warunków zostaje przekazany Kupującemu drogą elektroniczną w sposób umożliwiający w łatwy sposób zapisanie i przechowanie ich na trwałym nośniku danych.
 1. W przypadku umowy zawartej między Sprzedawcą a Przedsiębiorcą zastosowanie warunków Przedsiębiorcy zostaje bezwzględnie wykluczone.
 2. Sytuacje nieuregulowane w Ogólnych Warunkach zostaną ocenione zgodnie z duchem ustaleń zawartych w tym dokumencie.
 3. Niejasności co do interpretacji jednego lub kilku artykułów zostaną rozstrzygnięte w duchu tego dokumentu.

§ 4. Oferta

 1. Jeśli oferta ma ograniczoną ważność lub jej realizacja wiąże się z określonymi warunkami, zostaje to zawarte w ofercie.
 2. Oferta zawiera dokładny i całkowity opis oferowanych produktów. Opis jest wystarczająco szczegółowy, aby dać Konsumentowi lub Przedsiębiorcy możliwość właściwej oceny produktu. Jeśli Sprzedawca korzysta ze zdjęć, dają one rzetelny obraz produktu.
 3. Wszystkie zdjęcia i dane zawarte w ofercie są wskazówką / sugestią i nie stanowią podstawy do odszkodowania lub rozwiązania umowy.
 4. Oczywiste błędy i pomyłki w ofercie nie wiążą Sprzedawcy.

§ 5. Umowa

 1. Umowa zostaje zawarta drogą elektroniczną, w momencie akceptacji przez Kupującego oferty i spełnienia przez niego opisanych w ofercie warunków.
 2. Sprzedający dba o odpowiednie techniczne i organizacyjne rozwiązania mające na celu zabezpieczenie przepływu danych i zabezpieczenie strony internetowej. Jeśli uregulowanie należności za zakup ma miejsce drogą elektroniczną Sprzedający zabezpiecza w odpowiedni sposób taka możliwość płatności.

§ 6. Wyłączenie możliwości odstąpienia od umowy dla Konsumentów

 1. Sprzedawca ma prawo wyłączyć produkty podane w punkcie 2 tego paragrafu z możliwości odstąpienia od umowy. Możliwość ta ma zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy Sprzedawca poinformował Konsumenta o tej opcji w ofercie lub też przed zawarciem umowy.
 2. Wyłączenie możliwości odstąpienia od umowy lub anulowanie zamówienia ma zastosowanie na każdy zakup e-booka w związku z charakterem zawartej umowy.

§ 7. Cena

 1. W ciągu terminu podanego w ofercie cena produktu nie ulega zmianie, z wyłączeniem zmiany wywołanej dopasowaniem taryf podatkowych (BTW/VAT).
 2. Ceny produktów oferowanych na stronie internetowej Sprzedawcy podane są włącznie z podatkiem VAT (NL: BTW).
 3. Wszystkie ceny zostają podane z zastrzeżeniem błędów w pisowni i druku. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za takowe błędy. W takiej sytuacji Sprzedający nie jest zobowiązany do dostarczenia produktu za błędną cenę.

§ 8. Zgodność produktu i odpowiedzialność cywilno-prawna

 1. Sprzedawca gwarantuje, że produkty są zgodne z zawartą umową, spełniają specyfikacje przedstawione w ofercie.

 2. Informacje zawarte w e-booku maja charakter informacyjny i nie maja na celu zastąpić konsultacji prawniczej, fiskalnej lub księgowej.

 3. Sprzedawca dąży do tego, aby opublikowane w e-booku informacje były aktualne. Pomimo rzetelności i staranności przy publikacji informacji a także regularnej aktualizacji dokumentów, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ich kompletność, prawidłowość i aktualność.

 4. Aby moc korzystać z dostarczonego produktu na różnorodnych nośnikach Kupujący musi być w posiadaniu tzw. Pdf-reader. Pdf-reader może zostać zainstalowany np. ze strony http://get.adobe.com/nl/reader/. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za właściwe funkcjonowanie wyżej wymienionego oprogramowania, jego dostępność i konsekwencje związane z jego użytkowaniem.

 5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za (chwilową) niedostępność platformy płatniczej.

§ 9. Płatność i realizacja zamówienia

 1. Dostawa ma miejsce po uregulowaniu należnej kwoty przez Kupującego za pomocą serwisu płatniczego.
 2. Dostawa ma miejsce w momencie otrzymania potwierdzenia zakupu przez Kupującego. Potwierdzenie w formie e-mail zawiera link umożliwiający download produktu i zostaje przesłane najpóźniej w ciągu 24 godzin po dokonaniu zakupu. Poprzez przesłanie maila z linkiem Sprzedający spełnił warunek dostawy zamówienia. Jeśli Kupujący nie otrzyma wiadomości e-mail z potwierdzeniem w ciąg 24 godzin po złożeniu zamówienia lub jeśli przesłany link nie działa powinien skontaktować się najszybciej ze sprzedawca wysyłając wiadomości na adres e-mail: info@nataliahelp4you.com.

 3. Po dostarczeniu przez Sprzedającego wiadomości z linkiem Kupujący mam możliwość dostępu do produktu / zapisania e-booka w ciągu dwóch miesięcy. Po upłynięciu tego terminu Sprzedający nie gwarantuje dostępu do produktu.

§ 10. Sytuacje nieprzewidziane

 1. Sprzedawca nie ma obowiązku realizacji umowy względem Kupującego, jeśli niemożność realizacji wynika z sytuacji niebędącej jego winą zarówno w ujęciu prawnym, jak i na podstawie okoliczności w szerokim pojęciu uznanych za niepodlegające jego odpowiedzialności.
 2. Za wystąpienie siły wyższej uznaje się okoliczności pochodzące z zewnątrz i nieprzewidywalne, na które Sprzedawca nie ma wpływu, uznane za takowe w orzecznictwie sądowym i powodujące niemożność (w pełni) realizacji umowy przez Sprzedawcę. Sprzedawca ma również prawo powołać się na wystąpienie siły wyższej po upłynięciu terminu realizacji umowy.

§ 11. Skargi

 1. Skargi dotyczące realizacji umowy powinny zostać zgłoszone pisemnie w ciągu 7 dni od zaistnienia danej okoliczności.
 2. Złożone u Sprzedawcy skargi zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od dnia otrzymania skargi pisemnej. O ile rozpatrzenie skargi może zająć więcej czasu niż termin podany powyżej, Sprzedawca potwierdza otrzymanie skargi i w ciągu 14 dni informuje Konsumenta o zaistniałym opóźnieniu w jej rozpatrywaniu i o terminie zastępczym.

§ 12. Prawa autorskie

E-booki oferowane przez Natalia Help4You, opublikowane w niej informacje a także logo objęte są ochrona praw autorskich. Żadne z informacji nie może bez uprzedniej pisemnej zgody zostać powielane, zapisane, opublikowane w jakiejkolwiek formie, bez uprzedniej pisemnej zgody sprzedającego.

§ 13. Ochrona danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę ma miejsce zgodnie z prawem niderlandzkim dotyczącym tej kwestii, tzn. NL: Wet bescherming persoonsgegevens, i RODO. Kiedy i w jaki sposób Sprzedawca przetwarza dane osobowe, dlaczego jest to ważne, jak długo dane osobowe są przechowywane – zostało opisane w osobnym dokumencie pt. Polityka Prywatności. Polityka Prywatności Sprzedawcy znajduje się na stronie: …

§ 14. Prawo właściwe w przypadku sporów

 1. Do zawartych między Sprzedawcą a Konsumentem lub Przedsiębiorcą umów, których dotyczą Ogólne Warunki, ma zastosowanie wyłącznie prawo niderlandzkie, także jeśli Konsument zamieszkuje poza granicami Holandii.
 2. Wszystkie spory wynikające z ofert i/lub umów zawartych między Sprzedawcą a Przedsiębiorcą będą rozstrzygane przez właściwego sędziego w Sądzie Rejonowym Midden Nederland (Holandia).
 3. W przypadku sporów między Sprzedawcą a Konsumentem mają zastosowanie ustalenia holenderskiego kodeksu postępowania cywilnego dotyczące sądu właściwego w przypadku zakupów konsumenckich.
 4. W przypadku rozbieżności w interpretacji treści i zakresu niniejszych Warunków holenderska wersja tekstu jest wersją obowiązującą.

At vero eos et accusamus et iusto odio digni goikussimos ducimus qui to bonfo blanditiis praese. Ntium voluum deleniti atque.

Brak produktów w koszyku.