Polityka prywatności

 • Start
 • Polityka prywatności

PRIVACY VERKLARING NATALIA HELP4YOU

Omdat NATALIA HELP4YOU veel waarde hecht aan uw privacy worden uw persoonsgegevens op een zorgvuldige manier verwerkt en beveiligd. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens NATALIA HELP4YOU verzamelt, met welk doel en met wie deze gedeeld kunnen worden.

De verantwoordelijke voor het verwerken van de persoonsgegevens in de zin van de wet is Natalia Polcyn , zelfstandig handelend onder de naam Natalia Help4You, gevestigd te Dronten (8251 JZ), aan het adres De Drieslag 30, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder de nummer 71451161,

1) Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens* die NATALIA HELP4YOU verwerkt van gebruikers van haar diensten. Door gebruik te maken van website en/of gebruik te maken van diensten van NATALIA HELP4YOU, geeft u toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens volgens deze privacyverklaring.

*Persoonsgegevens in de zin van art. 4 EU-AVG: alle informatie over een geïdentificeerde of een identificeerbare natuurlijke persoon.

Kinderen onder de 16 jaar worden alleen in het klantenbestand opgenomen met toestemming van ouders/ voogd. De ouders/ voogd kunnen hun toestemming intrekken , wij verwijderen dan de persoonsgegevens van het kind.

2) Welke gegevens worden er verzameld en waarom?

Voor het uitvoeren van haar diensten is het noodzakelijk dat NATALIA HELP4YOU van u een aantal wettelijk beschermde persoonsgegevens verzamelt en bewaart. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Geboorteplaats

 • Adresgegevens

 • Burgerlijke Staat

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Bankrekeningnummer

 • BSN & KvK nummer

3) Met welk doel worden uw persoonsgegevens verwerkt?

NATALIA HELP4YOU verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of de door u gestelde vraag (middels het invullen van een contactformulier op onze website dan wel telefonisch) te kunnen beantwoorden;
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
– Om de gesloten overeenkomst correct te kunnen uitvoeren;

– Het afhandelen van uw betaling;
– NATALIA HELP4YOU verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze eigen belastingaangifte.

4) Hoelang worden de persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan redelijkerwijs noodzakelijk is om diensten te leveren en aan de wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. In praktijk betekend dit dat uw gegevens worden bewaard gedurende zolang je vraag wordt beantwoord (n.a.v. het invullen van contactformulier) of u klant bij ons bent en daarna alleen indien wettelijk verplicht in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

5) Verstrekking aan derden

De persoonsgegevens die u aan NATALIA HELP4YOU verstrekt kunnen aan derde partij worden verstrekt enkel met uw toestemming en indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden en /of de wettelijke verplichtingen (bijv. correct uitvoeren van de overeenkomst, administratieve en of fiscale bewaarplicht). NATALIA HELP4YOU geeft nooit uw persoonsgegevens door aan andere partij waarmee er geen verwerkingsovereenkomst is afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) worden uiteraard de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

6) Hoe worden uw gegevens beschermd

NATALIA HELP4YOU gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. NATALIA HELP4YOU neemt de passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging of onrechtmatig gebruik.

De gegevens worden opgeslagen op beveiligde pc, in met een wachtwoord beveiligde map en op een externe schijf en/ of mobile telefoon. Al deze gegevensdragers zijn voorzien van de meest recente versie van beveiligingssoftware en worden regelmatig geüpdatet.

Voor zover er persoonlijke gegevens worden verzameld buiten de hierboven omschreven digitale opslag, worden deze bewaard in een middels een slot beveiligde kast. Derden hebben geen toegang tot deze gegevens.

NATALIA HELP4YOU is verplicht om eventuele datalek bij te vermelden in zgn. datalekkenregister. Ernstige datalek, die waarschijnlijk nadelige gevolgen kan hebben voor de persoonlijke levenssfeer van betrokkene wordt door NATALIA HELP4YOU gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact op met Natalia Polcyn info@nataliahelp4you.com.

7) Nieuwsbrief

In onze nieuwsbrief informeren wij onze klanten over recente ontwikkelingen die van belang kunnen zijn op hun bedrijfsvoering en over de cursussen die georganiseerd worden door ons bedrijf en onze partners. Hebt u in het verleden toestemming gegeven maar mocht u de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen dan kunt u dit te allen tijde te melden bij ons door mail te sturen naar info@nataliahelp4you.com

8) Inzage, correctie en verwijdering

U mag NATALIA HELP4YOU te allen tijde inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kun u NATALIA HELP4YOU verzoeken om uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.

Verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van persoonsgegevens kunnen worden verstuurd naar :

Indien wet dit toestaat zorgt NATALIA HELP4YOU ervoor dat uw gegevens (of een deel ervan) binnen 10 werkdagen worden verwijderd cq aangepast.

9) Cookies op website

NATALIA HELP4YOU gebruikt alleen functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. NATALIA HELP4YOU gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Wij plaatsen geen cookies die uw surfgedrag bijhouden. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

10) Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met NATALIA HELP4YOU op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

11) Vragen

Als u naar aanleiding van deze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact op door mailbericht te sturen naar e-mailadres info@nataliahelp4you.com

POLITYKA PRYWATNOŚCI FIRMY NATALIA HELP4YOU

Firma Natalia Help4You przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności swoich Zleceniodawców. W Polityce Prywatności wyjaśniamy jakie dane osobowe zbiera i przetwarza NATALIA HELP4YOU, w jaki sposób je przechowuje, w jakim celu i komu je udostępnia.

Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych w firmie NATALIA HELP4YOU jest Natalia Polcyn, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwa handlową NATALIA HELP4YOU, z siedzibą w Dronten, adres De Drieslag 30, zarejestrowana w Rejestrze Firm Izby Handlowej(Nl: Kamer van Koophandel) pod numerem 71451161;

1) Kiedy Polityka Prywatności ma swoje zastosowanie?

Dokument ten ma swoje zastosowanie w każdym przypadku kiedy NATALIA HELP4YOU przetwarza dane osobowe * osób korzystających z jej usług. Korzystając ze strony internetowej lub z usług NATALIA HELP4YOU Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na podstawie ustaleń zawartych w poniższej Polityce Prywatności.

*Dane osobowe opisane w art 4. EU RODO: wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

Osoby poniżej 16 roku życia mogą zostać zarejestrowane w administracji tylko za zgodą rodzica / opiekuna prawnego. Rodzice / opiekunowie prawni mogą wycofać zgodę, co rezultuje usunięciem wszystkich danych osobowych osoby niepełnoletniej.

2) Jakie informacje zostają rejestrowane?

Aby móc świadczyć usługi NATALIA HELP4YOU musi gromadzić i przechowywać niektóre prawnie chronione dane osobowe. Poniżej znajduje się przegląd danych osobowych, które przetwarzamy:

 • Imię i nazwisko
 • Płeć
 • Data urodzenia
 • Miejsce urodzenia
 • Dane adresowe
 • Stan cywilny
 • Numer telefonu
 • Adres e-mail
 • Numer rachunku bankowego
 • Numer Kvk i BSN

3) W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

Obsługa Państwa płatności;
– Wysyłanie naszego biuletynu i/lub broszury reklamowej po uprzednim wyrażeniu zgody;
– Możliwość kontaktu telefonicznego lub mailowego z Państwem w przypadkach, kiedy jest to konieczne do wykonania naszej usługi lub udzielenia odpowiedzi na zadane przez Państwa pytanie (okno kontaktowe lub telefon);
– Informowanie Państwa o zmianach w naszych usługach i produktach;
– Dostarczanie Państwu produktów i usług;
– NATALIA HELP4YOU przetwarza dane osobowe również w przypadkach, kiedy jesteśmy do tego zobowiązani prawnie, na przykład w przypadku informacji, niezbędnych do naszego zeznania podatkowego.

4) Jak długo przechowujemy dane osobowe?

NATALIA HELP4YOU przechowuje Państwa dane osobowe nie dłużej, niż jest to absolutnie konieczne do realizacji zawartej umowy (lub udzielenia odpowiedzi na pytanie), przy czym niektóre dane osobowe, niezbędne do spełnienia obowiązków fiskalnych względem Urzędu Podatkowego maksymalnie 7 lat.

5) Udostępnianie danych osobowych osobom trzecim

Dane osobowe , przekazane przez Państwa firmie NATALIA HELP4YOU zostaną udostępnione osobom trzecim tylko za Państwa zgodą i tylko jeśli jest to konieczne do realizacji powyżej opisanych celów lub zobowiązań regulowanych przez prawo.

NATALIA HELP4YOU nigdy nie przekazuje Państwa danych osobowych firmom z którymi nie zawarł umowy o przekazaniu danych osobowych. Firmy te mają obowiązek zabezpieczyć Państwa dane osobowe.

6) Jak zabezpieczamy Państwa dane osobowe

NATALIA HELP4YOU poważnie traktuje ochronę Państwa danych i podejmuje odpowiednie kroki, aby zapobiec niewłaściwemu użyciu, utracie, nieautoryzowanemu dostępowi, niechcianemu ujawnieniu i zmianom bez Państwa zgody.

Jeśli uważasz, że Twoje dane nie są odpowiednio chronione lub zauważysz oznaki nadużycia, skontaktuj się z Natalia Polcyn wysyłając e-mail na adres: info@nataliahelp4you.com

Zgromadzone dane osobowe są przechowywane na zabezpieczonym komputerze w hasłem zabezpieczonych plikach i na dysku zewnętrznym oraz telefonie komórkowym. Wszystkie te nośniki posiadają najnowsze wersje zabezpieczeń i regularnie pobierane są aktualizacje oprogramowania.

O ile dane osobowe przechowywane są poza nośnikami elektronicznymi ( czyli w wersji papierowej) ma to miejsce w szafie zabezpieczonej kluczem. Osoby trzecie nie mają dostępu do danych przechowywanych w ten sposób.

NATALIA HELP4YOU jest zobowiązana rejestrować ewentualny wyciek danych osobowych w rejestrze. Groźny wyciek danych osobowych, który może mieć konsekwencje dla sfery prywatnej Zleceniodawcy będzie zgłoszony przez NATALIA HELP4YOU do Autoriteit Persoonsgegevens.

Jeśli uważacie Państwo ze dane nie są odpowiednio chronione lub zauważycie oznaki nadużycia, skontaktujcie się z NATALIA HELP4YOU wysyłając e-mail na adres: info@nataliahelp4you.com

7) Newsletter

Nasz biuletyn informacyjny ma na celu informowanie naszych klientów i osób zainteresowanych o zmianach zachodzących w dziedzinie prowadzenia własnej firmy, a także informowanie o kursach organizowanych przez naszą firmę i jej partnerów. Jeśli nie chcecie Państwo już otrzymywać biuletynu, możecie w każdej chwili z niego zrezygnować wysyłając e-mail na adres

8)Dostęp, zmiana lub usuwanie danych osobowych

Macie Państwo prawo do dostępu do danych osobowych przetwarzanych prze NATALIA HELP4YOU, ich zmiany, korekcji lub ich usunięcia z naszej administracji.

Możecie Państwo wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych lub sprzeciwić się ich przetwarzaniu przez NATALIA HELP4YOU.

Wnioski o dostęp, korekcje lub usunięcie możecie Państwo kierować na adres info@nataliahelp4you.com

Jeśli nie ma podstaw prawnych do odmowy Państwa dane zostaną (częściowo) usunięte lub dopasowane w terminie 10 dni od otrzymania wniosku.

9) Pliki cookies na stronie internetowej

NATALIA HELP4YOU korzysta z funkcjonalnych i analitycznych plików cookie. Plik cookie to mały plik tekstowy zapisywany w przeglądarce komputera, tabletu lub smartfona podczas pierwszej wizyty na naszej stronie internetowej. NATALIA HELP4YOU wykorzystuje pliki cookie o czysto technicznej funkcjonalności. Zapewniają one, że witryna działa poprawnie i że na przykład zapamiętywane są preferowane ustawienia. Te pliki cookie są również wykorzystywane do prawidłowego działania naszej witryny i jej optymalizacji. Nie umieszczamy plików cookie, które śledzą Państwa nawyki przeglądania. Możecie Państwo zrezygnować z plików cookie, ustawiając swoją przeglądarkę internetową w taki sposób, aby nie zapisywała plików cookie. Ponadto możecie również usunąć wszystkie informacje zapisane wcześniej w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo pod adresem: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

10) Skargi

Skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych możecie Państwo kierować do NATALIA HELP4YOU. Jeśli nie uda nam się wspólnie rozwiać Państwa wątpliwości macie Państwo prawo złożyć skargę do Autoriteit Persoonsgegevens, organu zajmującego się ochroną danych osobowych na terenie Holandii.

11) Pytania

Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania lub uwagi dotyczące niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności prosimy o kontakt pod adresem e-mail : info@nataliahelp4you.com

At vero eos et accusamus et iusto odio digni goikussimos ducimus qui to bonfo blanditiis praese. Ntium voluum deleniti atque.

Brak produktów w koszyku.